L O A D I N G

Regulamin

1. Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest SREBROIZLOTO24 Sp. z o.o., z siedzibą w 50-020 Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74/lok.320, NIP 897-191-46-00, REGON 523692711

, zwany dalej Sprzedającym lub Sklepem.
2. Sklep działa w Internecie pod adresem https://srebroizloto24.pl/
3. Adres pocztowy Sklepu i również ten adres jest punktem odbioru towaru SREBROIZLOTO24 Sp. z o.o., z siedzibą w 50-020 Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74/lok.320, NIP 897-191-46-00, REGON 523692711

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie https://srebroizloto24.pl/. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sklep na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną.
4. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

§ 2
Zamówienia

1. Zakupu produktu można dokonać, rejestrując się na stronie sklepu internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakupu można dokonać także bez konieczności rejestracji.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania konta dane zostaną pobrane automatycznie) wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
4. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia towaru.
5. Zamówienia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub dokonać ich telefonicznie dzwoniąc pod numer tel. +48 609 238 219.
6. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.
8. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.


§ 3
Potwierdzenie zamówienia

1. W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez Sklep zamówienie, zostanie potwierdzone przez Sklep w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.
2. Potwierdzenie przez Sklep złożenia zamówienia następuje pocztą elektroniczną na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje na wskazany adres mailowy regulamin świadczenia usług wraz z załącznikami.
3. Dokonanie przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 i akceptacja przez klienta regulaminu wraz z załącznikami jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem i załącznikami (w którym określone są uprawnienia stron oraz dane sprzedającego).
4. Zamówienie, którego z jakiejkolwiek przyczyny nie uda się potwierdzić w określonym w ust. 1 i 2 terminie i trybie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.


§ 4
Artykuły dostępne w Sklepie

1. Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy – czyni to poprzez dodanie towaru do koszyka (akceptując w ten sposób wskazane powyżej dane). Klient jest zobowiązany do wskazania liczby sztuk zakupywanego towaru, w innym wypadku domyślnie zostanie uznane, że zamawia 1 sztukę.
2. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.
3. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i również ceny w euro zawierają podatek VAT dla klientów zagranicznych. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.


§ 5
Formy płatności

1. Zapłata za zakupiony w Sklepie asortyment, według wyboru Klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje:
• Przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu – 65 1050 1214 1000 0090 3095 1041.
• Przelewem za pośrednictwem systemu płatności internetowej PayU.
• Gotówką, przy odbiorze osobistym – w przypadku dostawy naszym transportem lub własnym odbiorem w punkie odbiory firmy SREBROIZLOTO24 Sp. z o.o., z siedzibą w 50-020 Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74/lok.320, NIP 897-191-46-00, REGON 523692711.
• Pobranie (Kurier) – Płatność gotówką przy odbiorze paczki (tylko przesyłki kurierskie).


2. W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt a) warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.
3. Do każdego zakupionego w sklepie produktu dołączana jest faktura VAT.


§ 6
Dostawa

1. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub sklepu https://srebroizloto24.pl/. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży wraz z regulaminem i załącznikami.
2. Klient ma prawo wyboru – w granicach określonych treścią formularza zamówienia – sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny związane z wybranym sposobem i podmiotem dokonującym dostawę, które w tym wypadku mogą być zróżnicowane.
3. Czas dostawy (przygotowanie towaru + wydanie kurierowi + doręczenie) to 2-14 dni roboczych od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej celem dostarczenia do Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
5. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne lub zamówieniowe. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), o takim fakcie Nabywca zostanie bezzwłocznie poinformowany.
6. O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia (telefonicznej bądź poprzez pocztę elektroniczną), która odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
7. Koszty przesyłki ponoszone są przez Sklep SREBROIZLOTO24 Sp. z o.o., z siedzibą w 50-020 Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74/lok.320, NIP 897-191-46-00, REGON 523692711.


§ 7
Zwrot zamówienia – prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. “wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w oparciu o Art. 38. 2) “w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać podpisane oświadczenie na adres pocztowy Sklepu: SREBROIZLOTO24 Sp. z o.o., z siedzibą w 50-020 Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74/lok.320, NIP 897-191-46-00, REGON 523692711, przed upływem w/w terminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy wysłać na adres: SREBROIZLOTO24 Sp. z o.o., z siedzibą w 50-020 Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74/lok.320, NIP 897-191-46-00, REGON 523692711.
4. Pieniądze zwrócone zostaną klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz Srebroizloto24 Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, wyłącznie w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz kopię dowodu zakupu.
7. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.
8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi, po usunięciu przez klienta ich oryginalnego opakowania, produkty dotyczące nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych (takie jak płyty z CD z muzyką, oprogramowaniem, itp.).


§ 8
Odpowiedzialność za wady towaru

1. Podstawą reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie jest protokół szkody spisany w obecności pracownika Poczty lub kuriera.
2. Wybrane artykuły dostępne w Sklepie posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji na warunkach przez niego określonych w dołączonym do artykułu dokumencie gwarancji.
3. W przypadku reklamacji (na podstawie gwarancji) należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem wskazanym w dokumencie gwarancji. Zasady związane z postępowaniem reklamacyjnym w takim wypadku będzie określał dokument gwarancji.
4. Przepisy powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko sprzedawcy.


§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Klientowi nie będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie.
2. Towar dostarczony do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, należy odesłać na adres:SREBROIZLOTO24 Sp. z o.o., z siedzibą w 50-020 Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74/lok.320, NIP 897-191-46-00, REGON 523692711.


§ 10
Reklamacja

1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
2. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sklepu doprowadzenia zakupionego asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, obniżenie ceny zakupionego towaru, wymianę na nowy lub odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna.
3. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli takowy wybór jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.
4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: SREBROIZLOTO24 Sp. z o.o., z siedzibą w 50-020 Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74/lok.320, NIP 897-191-46-00, REGON 523692711.
5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
7. Reklamacji nie podlegają:

• uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
• uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,
• towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem,
• wygoda towaru.


§ 11
Zwrot

1. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.
2. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu lub wysłana przekazem pocztowym.
3. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na nr tel. +48 609 238 219.


§ 12
Spory

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

§ 13
Sklep firmowy

SREBROIZLOTO24 Sp. z o.o., z siedzibą w 50-020 Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74/lok.320, NIP 897-191-46-00, REGON 523692711 nie posiada sklepu stacjonarnego, ale ma własny punkt odbioru , który jest również miescem ekspozycji produkcji za adresem SREBROIZLOTO24 Sp. z o.o., z siedzibą w 50-020 Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74/lok.320, NIP 897-191-46-00, REGON 523692711


§ 14
Postanowienia końcowe

1. Klient zaznaczając specjalny check-box wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także przekazanie swojego adresu e-mail firmom zewnętrznym oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz firmy zewnętrzne moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i po za jej terytorium. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i po za jej terytorium, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Klient dokonujący zakupu w sklepie po zaznaczeniu specjalnego check-boxa wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep https://srebroizloto24.pl/ danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie https://srebroizloto24.pl/ 
4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@srebroizloto24.pl lub telefonicznie pod numer telefonu +48 609 238 219. Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep artykułów.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    preloader